Корпоративен јаглероден отпечаток и Стакленички Гасови – Carbon Footprint and Green House Gases

Потврден јаглероден отпечаток

Наспроти позадината на меѓународните климатски цели, индустријата се соочува со сѐ поголеми предизвици во давање ефективен придонес во заштитата на климата. Управувањето со јаглеродот може да понуди корисен инструмент и традиционално се состои од неколку чекори:

  • Создавање индивидуален јаглероден отпечаток (познат и како инвентар на стакленички гасови)
  • Воведување на податоци и управување со процеси
  • Изработка на климатска стратегија
  • Контрола врз основа на индикатори за успешност
  • Внатрешна/надворешна комуникација

За организациите кои бараат уверување дека нивниот јаглероден отпечаток е одреден според основните принципи на релевантност, комплетност, конзистентност, транспарентност и точност, а исто така е во согласност со квантитативните барања на меѓународните стандарди за инвентар на стакленички гасови, TÜV NORD CERT нуди „Јаглероден отпечаток на Организации“ и Проверки за „ Јаглероден отпечаток на производот “ според ISO 14064-3 . Во случајот Јаглероден отпечаток на Организации “, ги испитуваме емисиите на стакленичките гасови на ниво на организацијата, додека во „ Јаглероден отпечаток на производот “ фокусот е на емисиите на стакленички гасови на ниво на производ.

Придобивки од верификацијата на јаглеродниот отпечаток

  • Вие стекнувате кредибилитет за вашето барање за јаглерод, што е од корист за внатрешната и надворешната комуникација
  • Вашата стратегија за заштита на климата е потранспарентна
  • Идентификувани се можни мерки за заштита на климата
  • Вашата организација станува поатрактивна за инвеститорите
  • Вие ги зголемувате рангирањето и рејтингот, на пример со CDP (Carbon Disclosure Project), кој нуди глобален систем на бодување за еколошките перформанси

TÜV NORD CERT како тело за верификација

TÜV NORD CERT има сеопфатно знаење во областа на заштитата на климата, а исто така може да понуди национални и меѓународни референци. Ние сме акредитирани од германското тело за акредитација, DAkkS во согласност со ISO 14065 за верификација на јаглеродни отпечатоци според ISO 14064-3 и за верификација во рамките на Европската шема за тргување со емисии. Ние сме исто така акредитирани од Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени (UNFCCC) со цел да ги валидираме и верифицираме меѓународните проекти за заштита на климата.

За повеќе информации посетете ја нашата веб страна www.tuv.mk

0 Shares:
You May Also Like